در اینجا ... استارت آینده موفق شغلی شماست افزایش مهارت های تخصصی بیشتر

دوره های تخصصی

100 ساعت آموزش
در حوزه های طراحی وب و
بورس

تکمیل شده

چالش دهم – ساخت تب های ای جکسی جذاب با استفاده از html و css

ساخت تب های ای جکسی جذاب با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش یازدهم – ساخت یک ماژول فیلتر جذاب محصولات با استفاده از html و css

ساخت یک ماژول فیلتر جذاب محصولات با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش هشتم – ساخت یک زنگوله متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css

ساخت یک زنگوله متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش نهم – ساخت یک چک لیست زیبا و جذاب با استفاده از html و css

ساخت یک چک لیست زیبا و جذاب با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش هفتم – ساخت یک متن متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css

ساخت یک متن متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش ششم – هاور موس زیبا برای تصاویر با استفاده از CSS و HTML

چالش ششم - هاور موس زیبا برای تصاویر با استفاده از CSS و HTML
رایگان
متن دکمه

آمار و ارقام نشانگر
موفقیت دانشجویان
ما می باشد‍‍‍

 • 75288
  همیارجو
 • 19
  دوره آموزشی
 • 12617
  فارغ التحصیل
 • 2560
  ساعت دوره آموزشی