چالش های HTML , CSS

13 کالا

تکمیل شده

چالش اول – ساخت یک لیست آیتم جذاب با HTML و CSS

ساخت یک لیست آیتم جذاب با HTML و CSS
رایگان
تکمیل شده

چالش پنجم – ساخت یک اسپینر زیبا و جذاب و کاربردی با HTML و CSS

ساخت یک اسپینر زیبا و جذاب و کاربردی با HTML و CSS
رایگان
تکمیل شده

چالش چهارم- ساخت هاور جذاب برای آیکن های شبکه های اجتماعی با CSS و HTML

ساخت هاور جذاب برای آیکن های شبکه های اجتماعی با CSS و HTML
رایگان
تکمیل شده

چالش دهم – ساخت تب های ای جکسی جذاب با استفاده از html و css

ساخت تب های ای جکسی جذاب با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش دوازدهم – ساخت روبان (تخفیف) برای المان ها با html , css

ساخت روبان (تخفیف) برای المان ها با html , css
رایگان
تکمیل شده

چالش دوم- ساخت یک دکمه جذاب با استفاده از HTML و CSS

ساخت یک دکمه جذاب با استفاده از HTML و CSS
رایگان
تکمیل شده

چالش سوم – ساخت چک باکس زیبا با استفاده از HTML و CSS

ساخت چک باکس زیبا با استفاده از HTML و CSS
رایگان
تکمیل شده

چالش سیزدهم – اسلایدر کارت پروفایل جذاب با HTML و CSS

چالش سیزدهم - اسلایدر کارت پروفایل جذاب با HTML و CSS
رایگان
تکمیل شده

چالش ششم – هاور موس زیبا برای تصاویر با استفاده از CSS و HTML

چالش ششم - هاور موس زیبا برای تصاویر با استفاده از CSS و HTML
رایگان
تکمیل شده

چالش نهم – ساخت یک چک لیست زیبا و جذاب با استفاده از html و css

ساخت یک چک لیست زیبا و جذاب با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش هشتم – ساخت یک زنگوله متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css

ساخت یک زنگوله متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش هفتم – ساخت یک متن متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css

ساخت یک متن متحرک جذاب تنها با استفاده از html و css
رایگان
تکمیل شده

چالش یازدهم – ساخت یک ماژول فیلتر جذاب محصولات با استفاده از html و css

ساخت یک ماژول فیلتر جذاب محصولات با استفاده از html و css
رایگان